loader image

ul. Powstańców Warszawy 8
05-840 Brwinów

Pon-Pt 8.00-18.00
Sb. - Nd. nieczynne

Polityka prywatności

Lecznica Rodzinna „ALFA” Monika Ciosek, Justyna Czarnecka-Mielczarek S.C przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane ze szczególną starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje w jaki sposób wykorzystujemy informacje
o Tobie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje
o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LR ALFA.
Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
W przypadku nowelizacji, wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z naszych usług.

I. Przydatne dane kontaktowe

1.Administrator  danych osobowych.
administratorem Twoich danych osobowych jest Lecznica Rodzinna „ALFA” Monika Ciosek, Justyna Czarnecka-Mielczarek S.C z siedzibą w Brwinowie (05-840), przy Powstańców Warszawy 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON: 016259180, NIP 534-20-97-761,
2.Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
możesz skierować dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: iod@przychodnia-alfa.waw.pl
3.W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów skontaktuj się z naszą placówką lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu:
– adres e-mail: iod@przychodnia-alfa.waw.pl,
– poczta tradycyjna: Lecznica Rodzinna „ALFA” Monika Ciosek, Justyna Czarnecka-
Mielczarek S.C , 05-840 Brwinów ul. Powstańców Warszawy 8,
– numer telefonu: 22 729 57 69; 22 729 32 21.
4.Organ nadzoru ochrony danych osobowych.
jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz
złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

II.Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Jeżeli korzystasz z naszych usług będąc pacjentem lub potencjalnym pacjentem LR ALFA, co do zasady większość danych podajesz nam sam lub udostępniane są przez pracodawców, z którymi jest zawarta umowa medycyny pracy, a także osób uprawnionych do skorzystania z akcji profilaktycznych (przekazane przez NFZ, Urząd Gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego).

III.Zakres przetwarzanych przez LR ALFA Twoich danych osobowych.

Jeżeli chcesz korzystać naszych usług, w celu rejestracji oraz zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego, potrzebujemy otrzymać zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.
Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną,
w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia,
w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.
Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość, adresu e-mail lub numeru telefonu). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.
Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

IV.Cel przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od udzielonej przez Ciebie zgody, przetwarzamy Twoje dane osobowe
w następujących celach:
1.Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość lub na stanowisku recepcyjnym czy w gabinecie lekarskim.
(Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ).
2.Prowadzenia i przechowywania Twojej dokumentacji medycznej.
(Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ).
3.Odbierania i archiwizacji Twojego oświadczenia, w którym upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.
(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ).
4.Kontaktu z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami).
5. Uzyskania Twojej opinii na temat jakości świadczonych przez nas usług oraz możliwości jej poprawy. Zapewniamy Cię, że ankiety te nie będą uciążliwe i nie naruszą Twojego prawa do prywatności. Jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów).
6.Dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.
(Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
7.Prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wywiązywania się z obowiązków podatkowych – np. wystawianie rachunków za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać
z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.
(Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości).
8.Komunikacji marketingowej dotyczącej działalności LR ALFA, w szczególności oferty, informacje o towarach, usługach, promocjach czy artykułach o tematyce prozdrowotnej. W zależności od Twojej decyzji, możemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail – lub/oraz numer telefonu w celu przesłania SMS, MMS czy połączenia.
(Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude).

V.Przekazywanie Twoich danych osobowych.

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z LR ALFA w celu zapewnienia ciągłości leczenia,
2. dostawcom usług zaopatrujących LR ALFA w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
3. dostawcom usług wspierających LR ALFA w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę SMS oraz e-mail),
4. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających LR ALFA w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
5. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

VI. Przekazywanie danych poza Unię Europejską
Twoje dane osobowe w zasadzie nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, zapewniamy Cię, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy LR ALFA a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

 1. Czas przetwarzania Twoich danych osobowych

Zgodnie z obowiązującą procedurą prawną, Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. W sytuacji przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń (np.
w postępowaniach windykacyjnych) dane przetwarzamy przez okres przedawnienia roszczeń. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na przetwarzanie danych
w celach marketingowych, przetwarzamy Twoje dane od chwili wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 1. Podanie jakich danych jest Twoim obowiązkiem.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych, jest obowiązkiem podmiotu prowadzącego działalność leczniczą, i jako takie nie jest zależne od Twojej zgody. Jednakże w przypadku niepodania danych, może to skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli decydujesz się podać nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS. Wyrażenie którejkolwiek ze zgód marketingowych również odbywa się na zasadzie dobrowolności. Oznacza to, że odmowa ich udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z usług administratora danych osobowych
i jednocześnie masz prawo do odwołania wyrażonej nam zgody w dowolnej chwili. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami osobiście lub poprzez infolinię czy stronę internetową.

 1. Twoje prawa

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych przysługuje Ci prawo:

 1. prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;
 3. prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a LR ALFA nie ma podstaw do ich przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innej placówce medycznej;
 5. prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):
 6. jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
 7. jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
 8. jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 9. jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.
 10. prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia.
 11. prawo do wniesienia  sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta.

 

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami osobiście lub  poprzez stronę internetową.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych

LR ALFA  w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, LR ALFA  może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku
z żądaniem.

 

 1. Definicje i skróty

 

 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta;
 • Rozporządzenie MZ – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;
 • PrTel – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ustawy Prawo telekomunikacyjne;
 • uśude – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • Dokumentacja medyczna – dokumentacja medyczna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych;
 • Osoba wykonująca zawód medyczny – osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny, w tym m.in. lekarz, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, technik analityki medycznej i inne osoby wskazane w art. 6a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, farmaceuta, technik farmacji, psycholog, psychoterapeuta, fizjoterapeuta, logopeda, felczer, optometrysta, dietetyk, a także osoby wykonujące inne zawody wskazane
  w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych;
 • Pacjent – osoba zwracająca się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystającą ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych lub osobę wykonującą zawód medyczny;
 • Podmiot wykonujący działalność leczniczą – podmiot leczniczy oraz lekarz lub pielęgniarka wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktykę zawodową, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej;
 • Świadczenie zdrowotne – działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
 • UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
Skip to content